top of page

Privacyverklaring 28/12/2022
 

Register van Verwerkingsactiviteiten van Anne Smit
Electro acupunctuur te Hoek van Holland

1 Doel

1.1 Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening schrijft voor dat iedere organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt een register van verwerkingen opstelt. Met onderhavige register wordt aan die verplichting voldaan.

1.2 Een acupuncturist verwerkt persoonsgegevens van diens cliënten, met een gerechtvaardigd belang. Een cliënt verschaft de gegevens om zo goed mogelijk geholpen te worden. Naast identificatiegegevens van de cliënt wordt een medisch dossier aangelegd. Het betreft aldus privacy gevoelige informatie die eveneens door de cliënt, om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen krijgen, aan de acupuncturist gegeven wordt.

1.3 Anne Smit - Electro acupunctuur is zich ervan bewust dat sprake is van bijzondere persoonsgegevens. De inhoud van een medisch dossier is gevoelig voor de betrokkene en vergt een grote mate van vertrouwelijkheid. Anne Smit - Electro acupunctuur zal zich zodoende inzetten die gegevens vertrouwelijk te laten blijven. De gegevens die
Anne Smit - Electro acupunctuur registreert zijn slechts bedoeld voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden gebruikt om te waarborgen dat de acupuncturist de cliënt zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Van dienst zijn in het verhelpen van de klachten.

2 Beveiliging

2.1 Om er zeker van te zijn dat deze gegevens zo veilig mogelijk verwerkt worden is gebruik gemaakt een online systeem. Dit is beveiligd met een code die alleen op de mobiel te openen is. Client gegevens zullen niet op de harde schijf bewaard worden.

3 Ontvangers van data

3.1 Cliëntgegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de cliënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de cliënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de cliënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen artsen, andere zorgverleners, advocaten of andere juridische dienstverleners zijn.

3.2 In het dossier van de cliënt zal nauwkeurig worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de cliënt met derden zijn gedeeld.

3.3 Indien gegevens internationaal worden gedeeld, zal dit in principe door de cliënt zelf worden gedaan, nu daarvoor extra waarborgen gelden.

4. Rechten van betrokkenen

4.1 Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de Verordening diverse rechten aan de betrokkene:

  • het recht op informatie over de verwerkingen;

  • het recht op inzage in zijn gegevens;

  • het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

  • het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;

  • het recht op beperking van de gegevensverwerking;

  • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
     

4.2 Een cliënt of voormalig cliënt (de betrokkene) kan om bovenstaande gegevens verzoeken. De betrokkene kan dit doen per mail naar info@anne-smit.nl. De betrokkene dient zich daarbij te legitimeren, opdat Anne Smit - Electro acupunctuur met voldoende zekerheid kan vaststellen dat degene die het verzoek doet daadwerkelijk de betrokkene is.

4.3 Anne Smit - Electro acupunctuur zal binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek betrokken informeren over de uitvoering van het verzoek. Bij complexe, of een veelvoud aan verzoeken kan deze termijn verlengd worden met maximaal 2 maanden. De betrokkene zal in een dergelijk geval van verlengde termijn van uitvoering van het verzoek daaromtrent geïnformeerd worden. De informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt.

5. Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen

5.1 Alle medische gegevens en gegevens welke nodig zijn om de medische gegevens goed te bewaren kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

 

bottom of page